basisonderwijs

Aanmelden voor 2022-2023 zal mogelijk zijn via deze website. Je moet op een computer een aanmeldingsformulier invullen en verzenden.

Jouw privacy is belangrijk! Er worden allerlei gegevens gevraagd.  Die zijn nodig voor een juiste toewijzing in een school van jouw keuze.
Deze gegevens worden alleen gebruikt in het wettelijk kader van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Welke gegevens zijn nodig bij aanmelden?

1) Persoonsgegevens van het kind
Hier moet je onder andere het officiële domicilieadres van het kind invullen.
• Het is belangrijk dat dit adres juist is, want aan de hand van dit adres wordt de afstand tot de school berekend. Bij plaatsgebrek in een school is het de afstand die beslist wie voorrang heeft: wie dichter woont bij de school heeft voorrang op wie verder woont.
• Als bij de inschrijving in mei blijkt dat een verkeerd adres werd ingevuld, vervalt de aanmelding.
• Als de ouders gescheiden zijn en het ouderlijke gezag nog niet is toegewezen, maken de ouders een onderlinge geschreven en ondertekende afspraak die kan worden voorgelegd bij de inschrijving.
2) Persoonsgegevens van de ouder of voogd
Dit moeten de gegevens zijn van de wettelijke ouder of voogd die het kind zal komen inschrijven. Bij de inschrijving zal gevraagd worden naar de identiteitskaart.
Als het gezin geen wettelijke verblijfplaats heeft, worden de contactgegevens ingevuld van de begeleidende organisatie.
3) Vragen over de gezinssituatie
Door de wet op het inschrijvingsbeleid zijn alle basisscholen bij aanmelden verplicht deze twee vragen aan ouders te stellen, hetzij via de aanmelding, hetzij via de inschrijving:
1. Ontvangt het gezin een schooltoeslag?
2. Heeft de moeder een diploma secundair onderwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO of 6BSO)?
Het is op basis van de antwoorden op deze vragen dat plaatsen toegekend worden in het kader van de sociale mix op school. Wanneer bij de inschrijving in mei blijkt dat de gegevens niet juist zijn, vervalt de aanmelding.
4) Leerlingengroep (geboortejaar/leerjaar) en school of scholen van voorkeur
Bij ‘leerlingengroep’ wordt gevraagd om voor kleuters het geboortejaar aan te duiden, en voor lagereschoolkinderen het leerjaar waar ze volgend schooljaar naartoe gaan.
Bij ‘scholen’ wordt gevraagd je school of scholen van voorkeur in volgorde aan te duiden. Je kiest zelf hoeveel scholen je aanduidt. Opgelet: als je maar één school van keuze aanduidt en daar is geen plaats voor je kind, dan moet je wachten tot einde mei om je kind in een andere school in te schrijven.

Na de aanmeldingsperiode ontvang je een bericht per post en/of mail.

In dit bericht staat in welke school je kind kan ingeschreven worden. Voor de meesten zal dit de school van eerste keuze zijn. Alleen als er geen plaats meer is in de school van eerste keuze, wordt je kind toegewezen aan de school van tweede keuze. Mocht er ook daar geen plaats meer zijn, dan wordt het derde keuze, enzoverder.

Hoe gebeurt de toewijzing?
1e Eerst krijgen broertjes of zusjes van ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel voorrang.
2e Daarna moeten we rekening houden met de vrije plaatsen en de afspraken  om een sociale mix te bekomen.
3e Als er te weinig plaatsen zijn, dan telt de afstand van thuis naar school (in vogelvlucht) ook mee. Hoe dichter het kind bij de school woont, hoe meer kans op toewijzing. Het toewijzingsbericht zal steeds de afstand vermelden.
4e Als twee kinderen in aanmerking komen voor één plaats en op dezelfde afstand van de school wonen (bv. appartementsblok), zal het toeval moeten beslissen door loting.

Als er nog plaats is in meerdere scholen, krijg je altijd een plaats in de school van je hoogste keuze.

Als je meerdere schoolkeuzes invult én er zijn vrije plaatsen in meerdere scholen, krijg je altijd de plaats in de school die het hoogst op je ranglijst staat. Het is dus een voordeel als je meerdere scholen invult, nooit een nadeel!

Voor scholen die hoger op je ranglijst stonden, maar waar geen plaats meer was voor je kind, ontvang je samen met het toewijzingsbericht automatisch ook een weigeringsdocument. Op dit document staat het volgnummer dat je kind inneemt op de wachtlijst. Als er later toch nog plaatsen zouden vrijkomen op de school en je kind staat hoog genoeg op de wachtlijst, dan zal de school je contacteren met de vraag of je alsnog wenst in te schrijven.

Opgelet: aangemeld is nog niet ingeschreven! 

Je maakt een afspraak  in de afgesproken periode om je kind in te schrijven in de toegewezen school.
Laat deze periode niet voorbijgaan, anders vervalt de voorrang die je kind geniet door de aanmelding!
Zeker meenemen bij de inschrijving:
• de Kids-ID of ISI+-kaart van je kind
• je eigen identiteitskaart
• als je een schooltoeslag ontvangt, het bewijs hiervan
• als je dat hebt: het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
Je kind is pas officieel ingeschreven als je door ondertekening schriftelijk akkoord bent gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement.