basisonderwijs

Aanmelden kan via deze website vanaf 1 maart om 9u. Je moet op een computer een aanmeldingsformulier invullen en verzenden.

Jouw privacy is belangrijk! Er worden allerlei gegevens gevraagd.  Die zijn nodig voor een juiste toewijzing in een school van jouw keuze.
Deze gegevens worden alleen gebruikt in het wettelijk kader van de aanmeldings- en inschrijvingsprocedure.

Welke gegevens zijn nodig bij aanmelden?

1) Persoonsgegevens van het kind
Hier moet je onder andere het officiële domicilieadres van het kind invullen.
• Het is belangrijk dat dit adres juist is, want aan de hand van dit adres wordt de afstand tot de school berekend. Bij plaatsgebrek in een school is het de afstand die beslist wie voorrang heeft: wie dichter woont bij de school heeft voorrang op wie verder woont.
• Als bij de inschrijving in mei blijkt dat een verkeerd adres werd ingevuld, vervalt de aanmelding.
• Als de ouders gescheiden zijn en het ouderlijke gezag nog niet is toegewezen, maken de ouders een onderlinge geschreven en ondertekende afspraak die kan worden voorgelegd bij de inschrijving.
2) Persoonsgegevens van de ouder of voogd
Dit moeten de gegevens zijn van de wettelijke ouder of voogd die het kind zal komen inschrijven. Bij de inschrijving zal gevraagd worden naar de identiteitskaart.
Als het gezin geen wettelijke verblijfplaats heeft, worden de contactgegevens ingevuld van de begeleidende organisatie.
3) Vragen over de gezinssituatie
Door de wet op het inschrijvingsbeleid zijn alle basisscholen bij aanmelden verplicht deze twee vragen aan ouders te stellen, hetzij via de aanmelding, hetzij via de inschrijving:
1. Ontvangt het gezin een schooltoelage?
2. Heeft de moeder een diploma secundair onderwijs (6ASO, 6TSO, 6KSO of 6BSO)?
Het is op basis van de antwoorden op deze vragen dat plaatsen toegekend worden in het kader van de sociale mix op school. Wanneer bij de inschrijving in mei blijkt dat de gegevens niet juist zijn, vervalt de aanmelding.
Ouders die in 2017-2018 en/of 2018-2019 een schooltoelage ontvangen hebben en dit ook hebben vermeld bij de aanmelding, moeten een bewijsstuk meennemen naar school bij de inschrijving (de brief van de Dienst Studietoelagen of een rekeninguittreksel).
4) Leerlingengroep (geboortejaar/leerjaar) en school of scholen van voorkeur
Bij ‘leerlingengroep’ wordt gevraagd om voor kleuters het geboortejaar aan te duiden, en voor lagereschoolkinderen het leerjaar waar ze volgend schooljaar naartoe gaan.
Bij ‘scholen’ wordt gevraagd je school of scholen van voorkeur in volgorde aan te duiden. Je kiest zelf hoeveel scholen je aanduidt. Opgelet: als je maar één school van keuze aanduidt en daar is geen plaats voor je kind, dan moet je wachten tot 28 mei om je kind in een andere school in te schrijven.

Wil je meerdere kinderen gekoppeld aanmelden voor één school?
Deze vraag moet enkel ingevuld worden door ouders die meer dan één kind willen aanmelden voor dezelfde school. Opgelet! Indien niet voor alle kinderen tegelijk plaats is in die school, dan kan die school jouw kinderen niet inschrijven. Bij problemen om alle kinderen tezamen in te schrijven, neem je best contact op met de LOP-deskundige Marleen Lombaert, 0491 35 11 23.

Na de aanmeldingsperiode, uiterlijk op 29 april, ontvang je een brief
In deze brief staat in welke school je kind kan ingeschreven worden. Voor de meesten zal dit de school van eerste keuze zijn. Alleen als er geen plaats meer is in de school van eerste keuze, wordt je kind toegewezen aan de school van tweede keuze. Mocht er ook daar geen plaats meer zijn, dan wordt het derde keuze, enzoverder.

Hoe gebeurt de toewijzing?
1e Eerst krijgen broertjes of zusjes van ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel voorrang.
2e Daarna moeten we rekening houden met de vrije plaatsen en de afspraken  om een sociale mix te bekomen.
3e Als er te weinig plaatsen zijn, dan telt de afstand van thuis naar school (in vogelvlucht) ook mee. Hoe dichter het kind bij de school woont, hoe meer kans op toewijzing. De toewijzingsbrief zal steeds de afstand vermelden.
4e Als twee kinderen in aanmerking komen voor één plaats en op dezelfde afstand van de school wonen (bv. appartementsblok), zal het toeval moeten beslissen door loting.

Je krijgt altijd een school toegewezen van jouw keuze
Voor scholen die hoger op je ranglijst stonden, maar waar geen plaats meer was voor je kind, ontvang je samen met de toewijzingsbrief automatisch ook een document van niet-gerealiseerde inschrijving. Op dit document staat het volgnummer dat je kind inneemt op de wachtlijst. Als er later toch nog plaatsen zouden vrijkomen op de school en je kind staat hoog genoeg op de wachtlijst, dan zal de school je contacteren met de vraag of je alsnog wenst in te schrijven.

Opgelet: aangemeld is nog niet ingeschreven! 

Maak een afspraak om tussen 6 mei en 24 mei in te schrijven in de toegewezen school.
Laat deze periode niet voorbijgaan, anders vervalt de voorrang die je kind geniet door de aanmelding!
Zeker meenemen bij de inschrijving:
• de Kids-ID of ISI+-kaart van je kind
• je eigen identiteitskaart
• als je een schooltoelage ontvangt, het bewijs hiervan
• als je dat hebt: het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs
Je kind is pas officieel ingeschreven als je door ondertekening schriftelijk akkoord bent gegaan met het pedagogisch project en het schoolreglement.